The New Encounter

The New Encounter - TAN RU YI
Text by Fumi OKACHI
2011The New Encounter - 2011, Tan Ru Yi
Text by Fumi OKACHI
文/岡地史